Výpočty sítí na zakázku

Pro zá­kaz­ní­ky, kte­ří pot­ře­bu­jí pro­vá­dět vý­poč­ty sí­tí jen pří­le­ži­tost­ně a ne­vy­pla­tí se jim za­kou­pit li­cen­ci na vý­po­čet­ní pro­dukt­, ev. pot­ře­bu­jí zvlád­nout ex­tré­mně slo­ži­té sí­tě.

 • Popis

  Služ­ba umož­ňu­je po­u­ži­tí na­šich pro­duk­tů pro vý­poč­ty sí­tí roz­vo­du elek­tric­ké ener­gie bez nut­nos­ti za­­kou­pení li­cen­ce a s mož­nos­tí vy­u­ži­tí tech­nic­ké kva­li­fi­ka­ce na­šich špič­ko­vých od­bor­ní­ků.

  Protože jsme si velmi dobře vědomi, že někteří projektanti přijdou do styku s výpočetními programy jen občas, a zácvik v používání programů přeci jen nějakou dobu trvá, je součástí naší nabídky i služba zakázkových výpočtů. K dispozici máte tým našich zkušených pracovníků. Mohou Vám ušetřit mnoho času, který můžete věnovat lepšímu propracování Vašeho projektu, ev. zkrácení termínu dodání.

  Jsme schopni provést za Vás podle Vašeho zadání (v krátkých termínech) kompletní výpočet, včetně přípravy tištěných příloh, dokumentujících výpočty.

 • Ceník

  Ceny výpočtů na zakázku nelze připravit předem formou ceníku. Závisí na složitosti sítě, množině požadovaných výsledků a zejména na kvalitě podkladů, které předá zákazník.

  Rádi Vám zpracujeme konkrétní cenovou nabídku.

  Prosíme, kontaktujte nás pomocí formuláře na těchto stránkách, emailem, ev. telefonicky.

 • Provozní doba

 • Obchodní informace

 • Nezávazná poptávka

   
   

Seznam služeb: