DAISY - Vybrané reference

2016Logo firmyNa­sa­ze­ní no­vé ge­ne­ra­ce vý­po­čet­ních mo­du­lů DAISY pro E.ON Čes­ká re­pu­bli­ka. Osvěd­če­né vý­po­če­tní mo­du­ly by­ly no­vě imple­men­to­vá­ny pod­le po­ža­dav­ků E.ON, s vy­uži­tím mož­nos­tí mo­der­ních tech­no­lo­gií, při za­cho­vá­ní všech osvěd­če­ných uni­kát­ních vlast­nos­tí vý­po­čet­ních algo­rit­mů DAISY.
2015Logo firmyAktiv­ní ú­čast (ja­ko vy­sta­vo­va­tel a člen ofi­ciál­ní čes­ké pod­ni­ka­tel­ské de­le­ga­ce) na Čín­ském (šang­haj­ském) me­zi­ná­rod­ním tech­no­lo­gic­kém ve­le­trhu (CSITF), 23.-25. dub­na, v Šang­haj­ském svě­to­vém ve­le­trž­ním a kon­gre­so­vém cen­tru EXPO.

Na­sa­ze­ní no­vé ge­ne­ra­ce vý­po­čet­ních mo­du­lů DAISY pro JVS ČEZ Dis­tri­bu­ce. Osvěd­če­né vý­po­čet­ní mo­du­ly by­ly nově im­p­le­men­to­vá­ny pod­le po­ža­dav­ků ČEZ, s vy­uži­tím mo­der­ních tech­no­lo­gií, při za­cho­vá­ní všech osvěd­če­ných uni­kát­ních vlast­nos­tí vý­po­čet­ních algo­rit­mů DAISY. Nová implementace zahrnuje mj. zvýšení přesnosti a stability výpočtů a výrazně vylepšenou práci s výsledky výpočtů.

Ins­ta­la­ce li­cen­ční­ho ser­ve­ru v E.ON Čes­ká re­pub­li­ka, s.r.o.

2014Logo firmyIm­port něk­te­rých vstup­ních dat mě­ře­ní a pra­vo­úhlých sché­mat do ap­li­ka­ce PAS DAISY Bizon ze sys­té­mu SCADA na ČEZ Distribuce.
2013Logo firmyImp­le­men­ta­ce pře­no­su gra­fic­ké­ho zná­zor­ně­ní sí­tě VN a VVN ve tva­ru pra­vo­úh­lých sché­mat z DŘS do JVS ČEZ Dis­tri­bu­ce a na­po­je­ní těch­to sché­mat na stu­die pře­ne­se­né z GIS. Ak­ce pro­běh­la ve spo­lu­prá­ci s fir­mou Pon­tech s.r.o.

Vy­tvo­ře­ní roz­hra­ní JVS ČEZ Dis­tri­bu­ce na ar­chiv dat DŘS (ča­so­vé ře­zy - nor­má­lo­vé sta­vy a mě­ře­né hod­no­ty). Akce pro­běh­la ve spo­lu­prá­ci s fir­mou Pon­tech s.r.o.

Re­ali­za­ce in­te­g­ra­ce vý­poč­tů zpět­ných vli­vů na DS do pros­tře­dí JVS. Do pro­duk­č­ního JVS ČEZ Dis­tri­bu­ce byl za­čle­něn mo­der­ni­zo­va­ný mo­dul vý­poč­tů zpět­ných vli­vů na DS od spo­leč­nos­ti EGC Čes­ké Bu­dě­jo­vi­ce . Akce pro­běh­la ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí EGC Čes­ké Bu­dě­jo­vi­ce.

2012Logo firmyZa­há­je­ní vý­vo­je no­vé­ho pro­du­ktu pok­rý­va­jí­cí­ho funk­čnost sou­čas­né­ho sys­té­mu PAS DAISY Bizon s pod­stat­ný­mi vy­lep­še­ní­mi a roz­ší­ře­ným roz­sa­hem mož­nos­tí vy­uži­tí.
2011Logo firmyImp­le­men­ta­ce pro­duk­tu PAS DAISY Bizon V4 do Al­bá­nie (ve společnosti CEZ SHPERNDARJE sh.a.).
2010Logo firmyDo­dáv­ka 20 li­cen­cí pro­duk­tu PAS DAISY Bizon V4 do Ru­mun­ska (ve spo­leč­nos­ti SC ČEZ ROMANIA S.A.).
2008Logo firmyProg­ram pro vý­poč­ty sí­tí všech na­pě­ťo­vých úrov­ní Bi­zon Pro­jek­tant zís­kal na ve­le­tr­hu Amper 2008 oce­ně­ní Zla­tý Ampér 2008
2007Logo firmySup­er-zdro­jo­vá te­le­met­ric­ká da­ta­bá­ze pro E.ON. Ná­vrh ino­vo­va­né­ho da­ta­bá­zo­vé­ho sché­ma­tu, pře­pro­gra­mo­vá­ní a por­ta­ce z před­cho­zí­ho pro­stře­dí (DBMS REDAP) do pros­tře­dí ORACLE a Windows.

Za­há­je­ní rea­li­zač­ních pra­cí na pro­jek­tu Jed­not­ný vý­po­čet­ní sys­tém pro ČEZ Dis­tri­bu­ce - uni­kát­ním vý­p­očet­ním sys­té­mu s pro­pra­co­va­nou vaz­bou na GIS a SAP.

2006Logo firmyDo­dáv­ka ví­ce než 200 ak­tiv­ních li­cen­cí PAS Off-Line pro ČEZ Dis­tri­bu­ce.
2005Logo firmyNo­vý pro­dukt Bi­zon Pro­jek­tant pro pro­jek­ční fir­my.

Tvor­ba komp­let­ních vý­po­čet­ních mo­de­lů DS E.ON Čes­ká re­pub­li­ka.

2004Logo firmyDo­dáv­ka ví­ce než 90 li­cen­cí PAS Off-Line pro E.ON Čes­ká re­pub­li­ka
2003Logo firmyDo­dáv­ka ně­ko­li­ka set li­cen­cí PCL (Power Calc Lite) pro vý­rob­ce jis­tí­cích prv­ků a pro­jek­ční or­ga­ni­za­ce.

Pro vý­poč­ty vvn, vn a nn do­dá­na ce­lo­pod­ni­ko­vá li­cen­ce PAS Off-Line V4 Bizon do SČE.

2002Logo firmyProg­ram pro vý­poč­ty sí­tí nn PCL (Power Calc Lite) zís­kal na ve­le­tr­hu Am­per 2002 oce­ně­ní Zla­tý Am­pér 2002.
2001 - 2002Logo firmyIno­va­ce sys­té­mů PAS Off-Line pou­ží­va­ných na RD JČE.

Zpra­co­vá­ní ino­vo­va­né­ho vý­po­če­tní­ho mo­de­lu ES ČEPS, který za­hr­nu­je ekvi­va­len­ty ES sou­sed­ních ev­rop­s­kých stá­tů.

2000Logo firmyUve­de­ní no­vé­ho pro­duk­tu - PCL (Po­wer Calc Li­te), za­mě­ře­né­ho na jed­no­du­chost po­u­ži­tí.
1999Logo firmyIno­va­ce (na­sa­ze­ní gra­fic­kých zob­ra­zo­va­cích sta­nic) sys­té­mu PAS On-Line v SME, a.s.

Ino­va­ce sys­té­mu vyš­ších fun­k­cí pro pří­pra­vu a hod­no­ce­ní pro­vozu DS (PAS Off-Line) v SME, a.s.

1997Logo firmySys­tém vyš­ších funk­cí pro pří­pra­vu a hod­no­ce­ní pro­vozu DS (PAS DAISY Off-Line) pro ED SČE, a.s.
1996Logo firmySys­tém vyš­ších funk­cí pro pří­pra­vu a hod­no­ce­ní pro­vozu DS (PAS DAISY Off-Line) pro OR SČE a.s.

Sys­tém vyš­ších funk­cí pro pří­pra­vu a hod­no­ce­ní pro­vozu DS (PAS DAISY Off-Line) pro OR SME a.s.

1995Logo firmySys­tém vyš­ších funk­cí pro pří­pra­vu a hod­no­ce­ní pro­vozu DS (PAS DAISY Off-Line) pro ra­jón­ní dis­pe­čink v Tá­bo­ře.

Sys­tém vyš­ších funk­cí pro pří­pra­vu a hod­no­ce­ní pro­vozu DS (PAS DAISY Off-Line) pro ře­di­tel­s­t­ví STE a.s.

Sys­tém vyš­ších funk­cí pro pří­pra­vu a hod­no­ce­ní pro­vozu DS (PAS DAISY Off-Line) pro RD Ko­lín (STE a.s.)

1994Logo firmySys­tém vyš­ších funk­cí pro pří­pra­vu a hod­no­ce­ní pro­vozu DS (PAS DAISY Off- Line) pro ře­di­tel­s­t­ví JČE a.s.

Sys­tém vyš­ších funk­cí pro pří­pra­vu a hod­no­ce­ní pro­vozu DS (PAS DAISY Off-Line) pro RD Jin­dři­chův Hra­dec


Pro nahlédnutí na starší histori aplikace našich produktů navštivte stránku historie.