PAS DAISY Bizon

Podpora

Produkt Bizon je nejnovějším členem tradiční produktové řady PAS DAISY Bizon. Je to programový systém pro výpočty režimů elektroenergetických sítí. Je určen především pro plánování rozvoje, projektování a dlouhodobou přípravu provozu rozvodných sítí nn, vn a vvn. Obsahuje podporu pro výpočty nastavení ochran a jištění pojistkami a jističi.

 • Popis

  Produkt Bizon je nejnovějším členem tradiční produktové řady PAS DAISY Off-Line. Je to programový systém pro výpočty režimů elektroenergetických sítí. Je určen především pro plánování rozvoje, projektování a dlouhodobou přípravu provozu rozvodných sítí nn, vn a vvn. Obsahuje podporu pro výpočty nastavení ochran a jištění pojistkami a jističi.

  Pokud není na daném pracovišti k dispozici vhodný systém PAS pracující v reálném čase (např. PAS DAISY On-Line), je dobře využitelný i jako systém pro krátkodobou přípravu provozu.

  Návrh systému PAS DAISY Bizon byl veden s velkým důrazem na snadnou modifikaci výpočetních dat a komplexnost používaných výpočetních metod. Uživatel zakreslí část sítě a okamžitě může začít s výpočty. Změny provádí uživatel přímo v interaktivním režimu. Uživatel tohoto produktu má vysoké požadavky na výpočty hraničních provozních stavů. Výpočty těchto režimů mohou vyjímečně vyžadovat nastavování parametrů výpočetních algoritmů, proto jsou tyto parametry uživateli přístupné.

  Zobrazování je co nejjednodušší, pracuje se nikoli s jednotlivými prvky (vypínač, odpojovač), ale s výslednými stavy („zapnuto na B“).

  Velkou výhodou produktu je schopnost spolupráce s GIS, např. s TOMS firmy Berit, založeným na technologii LIDS IT.

  Ze systému GIS přebírá PAS Off-Line jak data, popisující parametry modelované soustavy, uložená v databázi připojené v systému GIS, tak i přímo obrazový materiál připravený v GIS.

  Prostřednictvím GIS může PAS Off-Line přistupovat rovněž k informacím o velkoodběratelích a k datům z pravidelných měření odběrů.

  Je možné vracet data a obrazový materiál zpátky do GIS, využití závisí na potřebách zákazníků.
  Je rovněž možné použití souboru obrázku ve tvaru BMP jako podkladové vrstvy pro kreslení. Po definování měřítka lze i takto využívat schopnosti odečtu délek ve­dení a kabelů z obrázku.

  V případě potřeby je možné řešit pro konkrétního zákazníka i propojení na jiné systémy, poskytující data ve vhodném (analyzovatelném) tvaru.

  PAS DAISY Bizon V4.00 dále zahrnuje především:

  • snadné vytváření a modifikace schématu sítě přímo v obrázku v objektově orientovaném grafickém prostředí s automatickou tvorbou i údržbou dat a obrázků (prostředky pro vytváření, údržbu či modifikaci provozních parametrů el. sítě a jejich mezí)
  • databáze se vytváří současně s tvorbou obrázků. Nakreslené schéma je okamžitě použitelné pro výpočty.
  • snadné napojení na reálná data ze systémů PAS DAISY On-Line a SCADA , případně z jiných zdrojů
  • okamžité vyhodnocení a zobrazení topologie (probarvování komponent sítě podle příslušnosti ke zdroji)
  • rozpočet odběrů po kmenových linkách a možnost přiřazovat uzlům odběrová místa (koncoví spotřebitelé, funkce pro vn a nn); v rozpočtech mohou být využity různé informace dostupné např. v rámci obchodního dispečinku
  • možnost definic vedení typu T a jejich využití při všech výpočtech
  • plnohodnotné výpočetní modely trojvinuťových transformátorů a souběžných vedení
  • grafické odlišení vedení venkovních a kabelových
  • analýza ustáleného chodu elektrické sítě s využitím plného matematického modelu s kontrolou přetížení linek
  • analýza zkratových poměrů v síti: úplný výpočet symetrických, nesymetrických nebo vícenásobných poruch (zkratů, přerušení fází) včetně údajů pro nastavení ochran, možnost výpočtu při definici vícenásobných zkratů, průběhy zkratů na linkách
  • kontrola úrovně zabezpečenosti sítě proti náhodným výpadkům (contingency analysis)
  • ověření důsledků zamýšlených změn v síti (zatížení linek a transformátorů, úroveň ztrát…)
  • trendování odběrů s možností kategorizace trendů po oblastech
  • zobrazení výsledků ve schématech sítě a v tabulkových sestavách
  • probarvování obrázků sítě podle topologie, zatížení vedení nebo kabelů (v absolutních i v procentních hodnotách), rozložení napětí v síti, typu vedení, ztrát, zkratových poměrů, kvality hodnot, relativního proudu, zabezpečenosti; je možné doplnit další typy probarvování dle přání a potřeb zákazníka
  • tisk výsledků (přímo z obrázků) na laserových a barevných tryskových tiskárnách v tabulkovém i grafickém tvaru; při tisku jsou zachovány všechny možnosti probarvení sítě. Pro dokumentaci rozsáhlých schémat je možné s výhodou použít barevných inkoustových plotrů
  • schopnost mít v jednom okamžiku rozpracovaných několik nezávislých sítí nebo jejich variant (tzv. studií), jednoduché přepínání mezi nimi
  • možnost porovnání výsledků různých variant výpočtů se zvýrazněním odchylek a možností třídění podle absolutních i relativních rozdílů
  • do systému mohou být doplněny další funkce podle potřeb konkrétního zákazníka, mohou být vyvinuty naší firmou na zakázku nebo lze integrovat funkce jiného dodavatele
  • konfigurovatelné uživatelské rozhraní – různí uživatelé či jejich skupiny mohou mít k dispozici různé množiny funkcí, přizpůsobené na míru jejich potřebám
  • konfigurovatelný uživatelský pohled na data – každý uživatel či skupina uživatelů může mít nastaven různý pohled na data (názvy datových objektů, množina viditelných a měnitelných dat, …)
  • všechny obrazové informace jsou ukládány v reálných souřadnicích (milimetrech), což umožňuje mimo jiné zakreslování pomocí podkladových map, odečítání délek z obrázku, zobrazování a tisk ve zvoleném měřítku atd.
  • produkt umožňuje práci s mapovým materiálem obdobným způsobem jako systémy GIS: spolupracuje s katalogem map a umí využít jak rastrové, tak vektorové formáty elektronických map
  • program v široké míře podporuje týmovou spolupráci celých skupin uživatelů a disponuje schopností správy a používání referenčních dat

  Výpočetní metody použité v produktech PAS DAISY odpovídají plnohodnotným standardním výpočetním metodám, to znamená, že produkt neobsahuje žádná zjednodušení matematických metod, která by mohla vést k zavádějícím výsledkům (zejména při výpočtech okrajových stavů na pomezí technických možností sítě, které je nutno někdy prověřovat).

  Velikost počítané sítě je v principu neomezena (prakticky vyzkoušené jsou desetitisíce uzlů a větví). Může však být limitována licenčními podmínkami (existují např. verze některých produktů pro 100, 1000 a neomezený počet uzlů – dle aktuálních prodejních podmínek), případně možnostmi použitého počítače.

  Tento produkt má uživatelské rozhraní založené na grafických pohledech na data. Vstupní data se zadávají v obrázcích a pomocných tabulkových oknech, obdobně jako při práci s tabulkovými kalkulátory. Jednotlivé funkce programu se aktivují obvykle tlačítky na liště nástrojů, opatřenými názornými obrázky – ikonami, jak je dnes v programech obvyklé.
  Všechny funkce lze rovněž nalézt v soustavě nabídek – menu. Většina nejdůležitějších funkcí má dále přiděleny zkratkové klávesy – hot keys.

  Při zadávání dat velmi usnadňují práci různé pomůcky – automatické označování (číslování) zadávaných prvků, možnosti kopírování bloků dat, využívání typových tabulek atp.

  Výsledky výpočtu mohou být prezentovány ve formě tiskové sestavy s možnostmi editování, uložení a tisků.

  Rozšíření standardní dodávky je možné o řadu doplňkových funkcí, jak standardně dodávaných, tak specificky upravovaných či vyvíjených pro konkrétního zákazníka. Jako příklad lze uvést:

  • modul speciálních dopočtů
  • modul výpočtu zkratových poměrů, včetně nastavování ochran
  • modul výpočtu složitých poruch (zkratů a přerušení vodičů)
  • modul kontroly jištění pojistkami a jističi, včetně selektivity
  • modul rekonfigurační optimalizace
  • modul optimalizace napětí
 • Historie

  Na této stránce jsou soustředěny odkazy na popisy změn mezi jednotlivými uvolňovanými verzemi:

  Stáhnout (PDF)
  Verze 4.51
  Verze 4.42
  Verze 4.41
  Verze 4.39
  Verze 4.38
  Verze 4.37
  Verze 4.36
  Verze 4.35
  Verze 4.33
  Verze 4.31
  Verze 4.30
  Verze 4.20
  Verze 4.10
  Verze 4.09
  Verze 4.08
  Verze 4.07
  Verze 4.06
  Verze 4.05
  Verze 4.03
 • Nezávazná poptávka

  Produkt PAS DAISY Bizon
  Maximální rozsah počítaných sítí (počet uzlů)  do 30 do 150 do 300 nad 300
  Napěťová úroveň  NN VN VVN
  Počet licencí
  Poznámka
   Mám zájem o zasílání newsletteru

 • Demo verze

 • EDU Licence

 • Ceník

 • Online objednávka