DAISY - Produkty

projektant-okno

DAISY Bizon Projektant

Je ur­čen pře­­de­vším pro pod­po­ru pro­jek­to­vá­ní roz­vod­ných sí­tí všech na­pě­ťo­vých úrov­ní (nn, vn a vvn). Vy­chá­zí z os­věd­če­né­ho pro­duk­tu PAS DAISY Bi­zon, kte­rý byl up­ra­ven a do­pl­něn pod­le po­ža­dav­ků pro­jek­tan­tů.

Pod­po­ru­je prá­ci s pod­k­la­do­vými ma­pa­mi ve for­má­tech CIT, DGN, DXF a BMP, zob­ra­ze­ní a tisk v de­fi­no­va­ném mě­řít­ku – umož­ňu­je tak přes­ný zá­kres sí­tě nad impor­to­va­ný­mi ma­pami. Ob­sa­hu­je sys­tém roz­sáh­lých kon­t­rol na hru­bé chy­by v da­tech, au­to­ma­tic­ké kon­tro­ly do­dr­žení me­zí po­čí­ta­ných ve­li­čin (pře­tí­že­ní/ne­vy­u­ži­tí tran­s­for­má­to­rů a ve­de­ní, ne­do­dr­že­ní pře­de­p­sa­né­ho pás­ma na­pě­tí, jis­ti­cí prv­ky s vy­pí­na­cím prou­dem men­ším než pro­voz­ní atp.)

Pos­ky­tu­je pod­po­ru pro vý­poč­ty nas­ta­ve­ní och­ran a jiš­tě­ní po­jis­t­ka­mi a jis­ti­či. Mů­že vo­li­te­lně pro­vá­dět ná­vrh roz­po­jo­va­cích míst v sí­ti (na­le­ze­ní míst sla­bé vaz­by), vý­poč­ty ka­pa­cit­ních prou­dů a rov­něž vý­poč­ty ztrát dle vyhl. MPO č.153/2001Sb

Prog­ram na­bí­zí vel­mi snad­né vy­tvo­ře­ní no­vé sí­tě a po­ho­dl­nou údr­ž­bu již exis­tu­jí­cích stu­dií.

Má prak­tic­ky neo­me­ze­ný roz­sah a typ po­čí­ta­ných sí­tí (běž­ně zvlá­dá ti­sí­ce uz­lů a vět­ví, po­čí­tá nn, vn a vvn, za­k­ru­ho­va­né, mří­žo­vé či pa­prs­ko­vé sí­tě). Je za­lo­žen na ro­bus­t­ních a spo­le­hli­vých vý­po­čet­ních me­to­dách s le­ti­tou tra­di­cí.

Dis­po­nu­je vy­so­kou rych­lo­s­tí vý­poč­tu i zob­ra­ze­ní – i u nej­roz­sáh­lej­ších sí­tí če­ká­te na výs­led­ky na běž­ném po­čí­ta­či jen ně­ko­lik se­kund. Vý­s­led­ky lze pře­hled­ně zo­bra­zo­vat ve sché­ma­tech, ta­bul­kách a tis­ko­vých pro­to­ko­lech (ry­chlá to­po­lo­gie, zo­bec­ně­né pro­bar­vo­vá­ní sí­tí pod­le výs­led­ků vý­poč­tů, …)

Zobrazit produkt

off_sit22kv

PAS DAISY Bizon

PAS-DAISY Bi­zon je prog­ra­mo­vý sys­tém pro vý­poč­ty re­ži­mů elek­tro­ener­ge­tic­kých sí­tí. Je ur­čen pře­dev­ším pro plá­no­vá­ní roz­vo­je, pro­jek­to­vá­ní a dlou­ho­do­bou pří­pra­vu pro­vo­zu roz­vod­ných sí­tí vn a vvn. Je po­uži­te­lný i v sí­tích nn.

Ob­sa­hu­je pod­po­ru pro vý­poč­ty nas­ta­ve­ní och­ran v sí­tích vvn a vn a pro ná­vrh jiš­tě­ní v sí­tích vn a nn. Po­kud ne­ní na da­ném pra­co­viš­ti k dis­po­si­ci vhod­ný sys­tém PAS On-Line (např. PAS-DAISY On-Line) je dob­ře vy­u­ži­te­l­ný i ja­ko sy­s­tém pro krát­ko­do­bou pří­pra­vu pro­vo­zu. Jed­ná se o in­teg­ro­va­ný pa­ket fun­k­cí kon­fi­gu­ro­va­tel­ný pod­le kon­krét­ních po­ža­dav­ků zá­kaz­ní­ka.

PAS DAISY Bizon umož­ňu­je pra­co­vat se vše­mi na­pě­ťo­vý­mi úrovněmi (nn, vn, vvn).

PAS DAISY Bizon mů­že pře­bí­rat ob­ráz­ky a da­ta­bá­zi ze sys­té­mu On-Line.

Při ná­vr­hu sys­té­mu PAS DAISY Bi­zon byl kla­den vel­ký dů­raz na snad­nou mo­di­fi­ka­ci vý­po­čet­ních datkom­p­lex­nost vý­po­čet­ních me­tod. Uži­va­tel za­kre­sl­í část sí­tě a okam­žitě mů­že za­čít s vý­poč­ty. Změ­ny pro­vá­dí uži­va­tel pří­mo v in­ter­aktiv­ním re­žimu.

Uži­va­tel to­ho­to pro­duk­tu ne­ní pod tak bez­pro­střed­ním stre­su­jí­cím ča­so­vým tla­kem jako uži­va­tel pro­duk­tu PAS On-Line, má však vy­so­ké po­ža­dav­ky na vý­poč­ty hra­nič­ních pro­voz­ních stavů. Vý­poč­ty těch­to re­ži­mů mo­hou vy­jí­meč­ně vy­ža­do­vat nas­ta­vo­vá­ní pa­ra­met­rů vý­po­čet­ních algo­rit­mů, pro­to jsou ty­to pa­ra­met­ry uži­va­te­li přís­tup­né.

Zobrazit produkt

pcl_okno programu

Power Calc Lite

Pro­dukt DAISY Po­wer Calc Li­te (PCL) je sou­čá­s­tí ro­di­ny pro­duk­tů PAS DAISY Off-Line (Po­wer App­li­ca­tion Soft­ware – Off-Line), kte­rá sdru­žu­je sou­bory prog­ra­mů pro pří­pra­vu pro­vo­zu elek­tro­ener­ge­tic­kých sí­tí (ES), plá­no­vá­ní změn ve struk­tu­ře ES, hod­no­ce­ní pro­vo­zu ES atp.

Po­wer Calc Li­te je ur­čen pře­dev­ším pro pro­jek­tan­ty sí­tí nn. Je­ho hlav­ní od­liš­nos­tí od os­tat­ních pro­du­ktů PAS DAISY je upra­ve­ná mno­ži­na funk­cí a zjed­no­du­še­né uži­va­tel­ské roz­hra­ní. Ty­to vlast­nos­ti se od­ra­zi­ly v náz­vu pro­duk­tu („Lite“, nebo­li „od­leh­če­ná“ ver­ze). Pro­dukt kla­de dů­raz na co nej­jed­no­duš­ší ob­slu­hu a rych­lost po­uži­tí.

Vý­po­čet­ní me­to­dy po­uži­té v PCL od­po­ví­da­jí plno­hod­not­ným stan­dar­d­ním vý­po­čet­ním me­to­dám v pro­duk­tech PAS DAISY. To zna­me­ná, že pro­dukt ne­ob­sa­hu­je žá­dná zjed­no­du­še­ní ma­te­ma­tic­kých me­tod, kte­rá by moh­la vést k za­vá­dě­jí­cím výs­led­kům (zej­mé­na při vý­poč­tech ok­ra­jo­vých sta­vů na po­me­zí tech­ni­c­kých mož­nos­tí sí­tě, kte­ré je nut­no ně­kdy pro­vě­řo­vat).

Zobrazit produkt

on_smecerny

PAS DAISY On-Line

Pro­­duk­­ty PAS DAISY On-Line jsou ur­­če­­ny pro pod­­po­­ru pra­­cov­­ní­­ků ope­­ra­ti­v­­ní­ho ří­­zení pro­­vo­zu elek­tro­­ener­­ge­­tic­­kých sí­­tí. Jde o sou­­bor vyš­­ších fun­k­cí ASDŘ vy­­u­ží­­va­­ný v re­ál­­ném ča­­se při ří­­ze­­ní ES. Před­­sta­­vu­­je vý­­z­nam­­né roz­­ší­­ře­­ní zák­­lad­­ních funk­­cí SCADA. Ten­­to pro­­dukt je in­­te­g­ro­­va­­ný pa­­ket fun­kcí, kon­­fi­­gu­­ro­­va­­te­l­ný pro kon­­kré­t­­ní ele­k­tri­­za­č­­ní sou­­s­ta­vu. Pro­d­ukt je na­­v­r­žen pro sí­­tě vn i vvn.

Hlav­ním zna­kem sys­té­mů řa­dy On-Line je z hle­dis­ka uži­va­te­le vel­ký dů­raz na jedno­du­chost po­u­ží­vá­ní, ry­ch­lost a ro­bu­s­t­nost. Údrž­ba sys­té­mu se pro­vá­dí cen­tra­li­zo­va­ně po­vě­ře­nými pra­cov­ní­ky.

Sys­tém On-Line za­chy­cu­je sou­čas­ný ak­tu­ál­ní stav ří­ze­né sou­s­t­avy a umo­ž­ňu­je ově­řo­vá­ní plá­no­va­ných zá­sa­hů ty­pu pře­p­nu­tí ve­de­ní na ji­ný uzel atp. Způ­sob zob­ra­zo­vá­ní je co nej­po­dob­ně­jší zob­ra­zo­vá­ní ve SCADA.

Výs­led­ky jsou pre­zen­to­vá­ny co nej­ná­zor­ně­j­ším a nej­jed­no­duš­ším způ­so­bem, aby se dis­pe­čer ne­mu­sel pří­liš za­bý­vat je­jich in­ter­pre­ta­cí. Mu­sí být na prv­ní poh­led zřej­mé, zda se sou­s­ta­va na­chá­zí v nor­mál­ním, ne­bez­peč­ném či po­ru­cho­vém stav­u a do ja­ké­ho sta­vu se do­s­tan­e po za­mý­š­le­né ma­ni­pu­la­ci (si­mu­la­ci) či sa­mo­vol­ným vý­vo­jem (operativní predikce).

Důležitou funkcí PAS DAISY On-Line je simulační režim. Umož­ňu­je pro­vá­dět ově­řo­vá­ní za­mý­š­le­ných ma­ni­pu­la­cí lo­kál­ně na uži­va­tel­s­ké si­mu­lač­ní da­ta­bá­zi. Ta­to da­ta­báze mů­že být na­pl­ně­na buď hod­no­ta­mi z „re­á­lu“ v okam­ži­ku přep­nu­tí do si­mu­lač­ního re­ži­mu, ne­bo hod­no­ta­mi, kte­ré po­pi­su­jí úpl­ný stav sou­s­tavy v ně­k­ter­ém ok­am­ži­ku v blíz­ké či vzdá­le­ně­jší mi­nu­los­ti. Uži­va­tel je scho­pen po­mo­cí té­to funk­ce kro­ko­vat („ani­mo­vat“) vý­voj sou­s­tavy po li­bo­vo­lně vel­kých (ma­lých) kro­cích ne­bo po jed­no­t­li­vých změ­nách ve­li­čin („stroj času“).

Pro­to­že náš sys­tém PAS On-Line je sou­čás­tí in­teg­ro­va­né­ho mo­du­lár­ní­ho sys­té­mu SCADA/PAS, lze do PAS On-Line za­řa­dit i něk­te­ré funk­ce SCADA, kte­ré spo­lu­pra­cu­jí­cí SCADA ji­né­ho do­da­va­te­le ne­pod­po­ru­je, ne­bo pl­ní ne­do­s­ta­te­č­ně (den­ní zá­z­nam o pro­vo­zu sou­s­tavy – „pla­ch­ta“, změ­no­vé ar­chi­vy sig­na­liza­cí, to­po­lo­gie, evi­den­ce B-pří­ka­zů atp.).

PAS On-Line mů­že spo­lu­pra­co­vat prak­tic­ky s li­bo­vo­l­ným sy­s­té­mem SCADA. Od­z­kou­še­na je např. ko­mu­ni­ka­ce s LS 3200 fi­rmy Tele­gyr Sys­tems, se sys­té­mem Mi­k­ro­dis­pe­čink, re­pas, s kon­cen­t­rá­to­rem TEK fy Tech­sys.

Zobrazit produkt