DAISY - O nás


Charakteristika firmy DAISY
Obchodní jméno: DAISY spol. s r.o.
Význam názvu: Dispečerské Automatizované Informační SYstémy
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Datum vzniku: 11.10.1991
Předmět podnikání:

Fir­ma je ori­en­to­vá­na na ap­li­ka­ci mo­der­ních vý­po­čet­ních me­tod a au­to­ma­ti­zo­va­né sys­té­my dis­pe­čer­ské­ho ří­ze­ní v ener­ge­tice. Re­gis­tro­vá­ny jsou ty­to před­mě­ty pod­ni­ká­ní:

  • Pos­ky­to­vá­ní soft­wa­re
  • Pos­ky­to­vá­ní po­ra­den­ské čin­nos­ti v ob­las­ti au­to­ma­ti­zo­va­ných sy­s­té­mů
  • Kou­pě zbo­ží za úče­lem dal­ší­ho pro­deje a pro­dej
  • Výz­kum a vý­voj v ob­las­ti pří­rod­ních a tech­nic­kých věd ne­bo spo­le­čen­s­kých věd
Údaje dle zák. 90/2012 Sb.: Po­vin­né úda­je dle §7 zá­ko­na 90/2012 Sb. (o ob­chod­ních kor­po­ra­cích) jsou uve­de­ny na zvláš­t­ní strán­ce.

Lidé v DAISY

Zak­la­da­te­li DAISY jsou bý­va­lí pra­cov­ní­ci ČED, SČE, PREČVUT. Vět­ši­na spo­lu­pra­cov­ní­ků má pra­xi v ener­ge­ti­ce.

V do­bě vzni­ku fir­my mě­li již vši­ch­ni klí­čo­ví pra­co­vní­ci zku­še­nos­ti s prak­tic­kou rea­li­za­cí sys­té­mů pro dis­pe­čer­ské ří­ze­ní a vý­po­čet­ních me­tod pro ener­ge­ti­ku (sys­té­my RPP-16, EKOS, vý­po­če­t­ní pro­g­ra­my řa­dy LFJ a ZKR). Po­d­rob­něj­ší his­to­ric­ké ú­da­je jsou zde.

První úspěchy

Ty­to zku­še­no­s­ti jsme up­la­t­ni­li a pro­h­lou­bi­li při vy­t­vá­ře­ní a pro­vo­zu kon­k­rét­ních ap­li­ka­cí na­šich sy­s­té­mů v pro­s­tře­dí če­s­ké a slo­ven­s­ké ener­ge­ti­ky.

Pr­v­ní vě­t­ší ap­li­ka­ce by­ly v ro­ce 1993 v teh­de­j­ší Jiho­čes­ké ener­ge­ti­ce, a.s. (JČE, dnes sou­část nad­ná­rod­ní fir­my E.ON).

Pos­tu­p­ně se nám po­da­ři­lo u­s­ku­te­č­nit da­l­ší vý­z­na­m­né ap­li­ka­ce na­šich pro­duk­tů ve vě­t­ši­ně ener­ge­ti­c­kých dis­t­ri­buč­ních spo­le­č­no­s­tí (PRE, SČE, JME, SME) a na Čes­kém ener­ge­tic­kém dis­pe­čin­ku (po­z­dě­ji ČEPS).

Současnost

V sou­čas­nos­ti jsou na­še vý­po­čet­ní sys­té­my za­ve­de­ným stan­dar­dem jak ve sku­pi­ně ČEZ, tak i v E.ON. Na­še pro­duk­ty vy­u­ží­vá i řa­da před­ních čes­kých fi­rem z obo­ru elek­t­ro­pro­jek­ce.

Struč­ný pře­h­led re­fe­ren­cí je zde.