DAISY - Newsletter

Na této stránce máte možnost si objednat zasílání obchodních a technických informací od naší firmy (cca 1x měsíčně – 1x ročně) v souladu s požadavky zákona č.480/2004 Sb., „O některých službách informační společnosti“.

Ochrana osobních dat:
Firma DAISY spol. s r.o. tímto prohlašuje, že veškerá osobní data zákazníků a data o jejich objednávkách nebudou nikdy (mimo případy, kdy to požaduje zákon) poskytnuta jinému subjektu a budou použita pouze pro vnitřní potřeby DAISY spol. s r.o.

   
 

Sou­hla­sím se za­sí­lá­ním ob­chod­ních a tech­nic­kých in­for­ma­cí od fir­my DAISY spol. s r.o. (cca 1x mě­síčně – 1x ročně) v sou­ladu s po­ža­dav­ky zá­kona č.480/2004 Sb., „O něk­te­rých služ­bách in­for­mační spo­leč­nosti".