DAISY spol. s r.o.

Fir­ma pů­so­bí v ob­las­ti in­for­ma­ti­ky již od ro­ku 1991. Na­še zku­še­nos­ti i služ­by jsou pře­váž­ně z ob­las­ti vyš­ších funk­cí ří­ze­ní ener­ge­ti­c­kých sí­tí a z ob­las­ti zpra­co­vá­ní in­for­ma­cí v re­ál­ném ča­se, zej­mé­na:

 • Vý­po­če­t­ní pro­g­ra­my pro ana­lý­zu re­ži­mů elek­tro­ener­ge­ti­c­kých sí­tí a pod­po­ru ná­vr­hů těch­to sí­tí pro vše­ch­ny na­pě­ťo­vé ú­rov­ně.
 • ASDŘ a ASŘTP (dis­pe­čer­s­ké­ho ří­ze­ní a tech­no­lo­gic­kých pro­ce­sů)
 • PAS – EMS (Power Ap­pli­ca­ti­on Soft­wa­re – Ener­gy Ma­na­ge­me­nt Sys­tems) pro re­ál­ný čas i pro pří­pra­vu pro­vo­zu, resp. pro plá­no­vá­ní roz­vo­je (vý­stav­by a re­kon­s­t­ruk­cí).

Hlavní oblasti činností:

 • Do­dáv­ky pro­g­ra­mo­vé­ho vy­ba­ve­ní a kom­ple­x­ních sy­s­té­mů z vlas­t­ní pro­du­k­ce.
 • Výpočty elektroenergetických sítí na zakázku
 • In­že­nýr­s­ké a pro­g­ra­má­tor­s­ké slu­ž­by vče­t­ně do­dá­vek SW+HW ja­ko cel­ku.
 • Te­ch­ni­c­ké a eko­no­mi­c­ké kon­zul­ta­ce, zpro­střed­ko­vá­ní spo­lu­prá­ce spe­ci­a­lis­tů ze sou­se­dí­cích ob­la­s­tí, po­sud­ky.

Dále zajišťujeme:

 • Vý­voj a do­dáv­ky spe­ci­fic­kých ap­li­kač­ních fun­k­cí
 • Pro­po­je­ní ASDŘ a PAS
 • Při­z­pů­so­be­ní kon­fek­č­ních sy­s­té­mů kon­k­rét­ním ap­li­ka­cím
 • Im­ple­men­ta­ce a in­te­g­ra­ce sys­té­mů do­má­cích a za­hra­nič­ních.
 • Pro­po­jo­vá­ní ví­ce sys­té­mů
 • Pa­ra­me­tri­za­ce EMS (SCADA, PAS)
 • Za­ji­š­ťo­vá­ní ne­s­tan­dar­d­ního (pří­pa­dně i stan­dar­d­ního) HW