Bizon Projektant V4.0


Přehled změn

Fotka skutečného bizona

Produkt Bizon Projektant je členem tradiční produktové řady PAS DAISY Off -Line. Je to programový systém pro výpočty režimů elektroenergetických sítí. Je určen pře­devším pro podporu projektování rozvodných sítí všech napěťových úrovní ( nn, vn a vvn). Obsahuje podporu pro výpočty nastavení ochran a jištění pojistkami a jističi.

A proč rovnou verze 4.0? Produkt Projektant vychází z jádra tradičního profuktu PAS DAISY Off-Line, který je v aktuální verzi V4.00, zachováváme číslo verze i u odvozeného produktu.

Návrh systému Bizon Projektant byl veden s velkým důrazem na snadnou mo­difikaci výpočetních dat a komplexnost používaných vý­početních metod.

Uživatel zakreslí část sítě a okamžitě může začít s výpo­čty. Změny provádí uživatel přímo v interaktivním režimu.

Pro výpočty provozních stavů na hranici fyzikální re­álnosti daného režimu sítě je někdy výjimečně třeba na­stavování parametrů výpočet­ních algoritmů, proto jsou tyto parametry uživateli přístupné.

Zobrazování je co nejjednodušší, pracuje se nikoli s jednotlivými prvky (vypínač, odpojovač), ale s výslednými stavy ("zapnuto na B").

Velkou výhodou produktu je schopnost spolupráce s GIS a CAD systémy.

Produkt Bizon Projektant má, jako jednu z volitelných vlastností, možnost využí­vat obrazový materiál připravený v GIS nebo CAD. Předpokladem je existence grafického souboru ve formátech DGN, DXF, SHP, nebo CIT.

Je rovněž možné použití souboru obrázku ve tvaru BMP jako podkladové vrstvy pro kreslení. Po definování měřítka lze i takto využívat schopnosti odečtu délek ve­dení a kabelů z obrázku.

Ukazka pracovni plochy Bizona

V případě potřeby je možné řešit pro konkrétního zákazníka i propojení na jiné systémy, poskytující data ve vhodném (analyzovatelném) tvaru.

Produkt Bizon Projektant dále zahrnuje především:

 • snadné vytváření a modifikace schématu sítě přímo v obrázku v objektově orien­tovaném grafickém prostředí s automatickou tvorbou i údržbou dat a obrázků (prostředky pro vytváření, údržbu či modifikaci provozních parametrů el. sítě a jejich mezí); databáze se vytváří současně s tvorbou obrázků; nakreslené schéma je okamžitě použitelné pro výpočty
 • snadné napojení na reálná data ze systémů PAS DAISY Off-Line, PAS DAISY On-Line a  systémy SCADA , případně z jiných zdrojů
 • okamžité vyhodnocení a zobrazení topologie (probarvování komponent sítě podle příslušnosti ke zdroji)
 • volitelný modul rozpočet odběrů po kmenových linkách a možnost přiřazovat uzlům odběrová místa (koncoví spotřebitelé, funkce pro vn a nn); v rozpočtech mohou být využity různé informace dostupné např. v rámci dat, předaných z rozvodných energetických podniků
 • možnost definic vedení typu T a jejich využití při všech výpočtech
 • plnohodnotné výpočetní modely trojvinuťových transfor­mátorů a souběžných vedení
 • analýza ustáleného chodu elektrické sítě s využitím plného matematického modelu s kontrolou přetížení linek
 • volitelná funkce vý­počet symet­rických, nesymetrických nebo vícenásobných poruch (zkratů, přerušení fází) včetně údajů pro nastavení ochran, možnost výpočtu při definici vícenásobných zkra­tů, průběhy zkratů na linkách
 • ověření důsledků zamýšlených změn v  síti (zatížení linek a transformátorů, úroveň ztrát...)
 • trendování odběrů s možností kategorizace trendů po oblastech
 • zobrazení výsledků ve schématech sítě a v tabulkových sestavách
  Pojistky na ploše Bizona
 • probarvování obrázků sítě podle topologie, zatížení vedení nebo kabelů (v  abso­lutních i v procentních hodnotách), rozložení napětí v síti, typu vedení, ztrát, zkratových poměrů, kvality hodnot, relativního proudu, zabezpečenosti; je možné doplnit další typy probarvování dle potřeb zákazníka
 • tisk výsledků (přímo z obrázků) na laserových a barevných tryskových tis­kárnách v tabulkovém i grafickém tvaru; při tisku jsou zachovány všechny možnosti probarvení sítě. Pro dokumentaci rozsáhlých schémat je možné s vý­hodou použít barevných inkoustových plotrů
 • schopnost mít v jednom okamžiku rozpracovaných několik nezávislých sítí nebo jejich variant (tzv. studií), jednoduché přepínání mezi nimi
 • možnost porovnání výsledků různých variant výpočtů se zvýrazněním odchylek a možností třídění podle absolutních i relativních rozdílů
 • do systému mohou být doplněny další funkce podle potřeb konkrétního zákaz­níka, mohou být vyvinuty naší firmou na zakázku nebo lze integrovat funkce ji­ného dodavatele
 • kontextový uživatelský pohled na data — pro každou napěťovou úroveň může být nastavena různá konfigurace uživatelského rozhraní: pohled na data (názvy da­tových objektů, množina viditelných a měnitelných dat,…)
 • všechny obrazové informace jsou ukládány v reálných souřadnicích (milimetrech), což umožňuje mimo jiné zakreslování pomocí podkladových map, odečítání délek z obrázku, zobrazování a tisk ve zvoleném měřítku atd.
 • produkt jako volitelnou vlastnost umožňuje práci s mapovým materiálem ob­dobným způsobem jako systémy GIS: spolupracuje s katalogem map a umí využít jak rastrové, tak vektorové formáty elektronických map
 • volitelně může být součástí produktu i modul výpočtu ztrát pro vykazování podle vyhl. MPO 153/2001
 • program umožňuje snadnou aktualizaci údajů o stan­dardních prvcích z internetu, ev. aktualizačního CD.
Charakteristiky jištění

Výpočetní metody použité v  produktech PAS DAISY odpovídají plnohodnotným standardním výpočetním metodám, to znamená, že produkt neobsahuje žádná zjednodušení matematických metod, která by mohla vést k zavádějícím výsledkům (zejména při výpočtech okrajových stavů na pomezí technických možností sítě, které je nutno někdy prověřovat).

Velikost počítané sítě, je v principu neomezena (prakticky vyzkoušené jsou dese­titisíce uzlů a větví). Může však být limitována licenčními podmínkami (existují např. verze některých produktů pro 100, 1000 a neomezený počet uzlů - dle ak­tuálních prodejních podmínek).

Tento produkt má uživatelské rozhraní založené na grafických pohledech na data. Vstupní data se zadávají v obrázcích a pomocných tabulkových oknech, obdobně jako při práci s tabulkovými kalkulátory. Jednotlivé funkce programu se aktivují obvykle tlačítky na liště nástrojů, opatřenými názornými obrázky - ikonami, jak je dnes v programech obvyklé.

Všechny funkce lze rovněž nalézt v soustavě nabídek - menu. Většina nejdůleži­tějších funkcí má dále přiděleny zkratkové klávesy - hot keys.

Při zadávání dat velmi usnadňují práci různé pomůcky - automatické označování (číslování) zadávaných prvků, možnosti kopírování bloků dat, využívání typových tabulek atp.

Výsledky výpočtu mohou být prezentovány ve formě tiskové sestavy s  možnostmi editování, uložení a tisků.

Rozšíření standardní dodávky je možné o řadu doplňkových funkcí, jak standardně dodávaných, tak specificky upravovaných či vyvíjených pro konkrétního zákazníka. Jako příklad lze uvést:

 • modul speciálních dopočtů
 • modul výpočtu zkratových poměrů, včetně nastavování ochran
 • modul výpočtu složitých poruch (zkratů a přerušení vodičů)
 • modul kontroly jištění pojistkami a jističi, včetně selektivity
 • modul rekonfigurační optimalizace
 • modul optimalizace napětí

Přehled změn

Případné dotazy a požadavky k našim produktům prosíme směrujte na elektro­nickou adresu:
info@daisy.cz


Fotka stádečka bizonů
Na hlavní stránku DAISY, spol. s r.o.
   DAISY, spol. s r.o., Hrusická 2538, 141 00  Praha 4     tel.: (+420) 272 772 550, fax: (+420) 272 765 643     http://www.daisy.czmailto:info@daisy.cz, DAISY na Facebook.com

© 2019 DAISY, spol. s r.o.

Valid HTML 4.0 Transitional Valid CSS!